Latitude: (85 <= xx.xxxxx => -85)

Longitude: (180 <= xxx.xxxxx => -180)

Altitude: ( xxx >= 10 ,Relative to Ground)